รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 15
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) พิศาล ศิริธร
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pisan Sirithorn
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D.(Plant Pathology)Univ. of the Philippines at Los Banos,Philippines
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Phytobacterial, Seed Pathology,Molecular detection and diagnosis
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ