รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 18
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) ดารุณี โชติติษฐยางกูร
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Darunee Jothityangkoon
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D, University of Western Australia
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Seed Technology
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์ 043-343057
หมายเหตุ