รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 19
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) จิรวัฒน์ สนิทชน
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jirawat Sanitchon
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D, Kasetsart University
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Molecular Plant Breeding
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043-343057
หมายเหตุ