รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 20
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) จักรกฤษณ์ หอมจันทร์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Juckrit Homchan
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. (Microbiology), Australia
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Rhizobium Technology, Biofertilizers, Organic Fertilizer.
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ