รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 21
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) กมล เลิศรัตน์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kamol Lertrat
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D.(Plant Breeding and Plant Genetics), Univ. of Wisconsin-Madison, U.S.A.
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Vegetable Breeding, Cucurbitaceae and Vegetable Corn Breeding and Production.
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์ 043-343057
หมายเหตุ