รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 22
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) คณิต วิชิตพันธุ์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kanit Vichitphan
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D,Department of Biochemistry Virginia Tech.Virginia,USA
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Enzyme engineering, Mechamism of nitrogenase enzyme.
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4336 2121 โทรสาร 0 4336 2121
หมายเหตุ