รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 23
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) มนต์ชัย ดวงจินดา
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Monchai Duangjinda
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D,Animal Breeding and Genetics,The University of Georgia,USA
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Animal Breeding, Computational molecular genetics.
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ