รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 24
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) นิสันต์ สัตยาศัย
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Nisan Sattayasa
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. (Biochemistry,Monash University,Australia
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Biochemistry, Molecular Biology
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ