รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 25
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) นิวัฒ เสนาะเมือง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Niwat Sanoamuang
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D,(Microbiology),Lincoln University, New Zealand
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Epidemiology and Plant Diseases Control, Mycology.
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์ 043-343114 โทรสาร 043-343114
หมายเหตุ