รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 26
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Petcharat Thammabenjapone
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D,Molecular Biology of plant viruses,Tokyo University of Agriculture,Japan
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Molecular Biology of Plant Virus.; Detection and Diagnosis of plant disease; Biological control.
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ