รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 27
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Piyada Theerakulpisut
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D,University of Melbourne, Australia
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Molecular Biology and Physiology of Plant
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ