รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 28
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) พรชัย จารุรัตน์จามร
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pornchai Jaruratjamorn
คุณวุฒิปัจจุบัน M.Sc.(Fish),Kasetsart University
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Fish Production.
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์ 043-362109 โทรสาร 043-362109
หมายเหตุ