รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 29
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) พรเทพ ถนนแก้ว
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pornthep Thanonkeo
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D,Ehime University, Japan
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Molecular Biology of Plant -Pathology and Stress - responsive protein.
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4336 2121 โทรสาร 0 4336 2121
หมายเหตุ