รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 3
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Benjavan Rerkasem
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. Plant Nutrition
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Crop Nutrition, Biological Nitrogen Fixation, Food Legumes, Agroecology, Rice Biodiversity
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ