รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 30
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) ประสิทธิ์ ใจศิล
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Prasit Jaisil
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D,Kyushu Tokai University , Japan
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Sorghum Sesame and Sugarcane Breeding.
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์ 043-343057
หมายเหตุ