รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 31
คำนำหน้าชื่อ น.สพ.
ชื่อ (ภาษาไทย) สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒิปัจจุบัน Dr.Med.Vet (School of Veterinary) Medicine, Hannover
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Molecular Diagnosis, Veterinary Medicine, Virus
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4336 2121 โทรสาร 0 4336 2121
หมายเหตุ