รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 32
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) สิรินดา ยุ่นฉลาด
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sirinda Yunchalard
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D.,Microbial Genetics,Massey University Newzeland
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Microbial Technology , Recombinant DNA Technology
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์ 4336 2121 โทรสาร 0 4336 2121
หมายเหตุ