รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 33
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) ศิวิลัย สิริมังครารัตน์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sivilai Sirimungkararat
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D,(Entomology and Plant Pathology) University of Ph.D,Hohenheim, Germany
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Microbial Control of Insect, Insect Pathology, Molecular Detection Method, Insect Transmission
สถานที่ติดต่อ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์ 043-362108 โทรสาร 043-362108
หมายเหตุ