รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 34
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) สมพงษ์ ดุลจินดาชบาพร
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sompong Doolgindachbaporn
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D,University of Manitoba
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Plankton, Breeding, Reaping and Culture Technique of Climbing perch.
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 4000
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ