รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 35
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) สมปอง ธรรมศิริรักษ์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sompong Thammasirirak
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D,Kyushu Tokai University, Japan
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Proteomics and Protein Structure and Fuction
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ