รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 36
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Watanalai Panbangred
คุณวุฒิปัจจุบัน Dr.Eng.(Fermentation Technology), Osaka University, Japan
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Molecular Biotechnology
สถานที่ติดต่อ ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-5313 โทรสาร 0-2246-3026
หมายเหตุ