รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 37
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) อมเรศ ภูมิรัตน
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Amaret Bhumiratana
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. Michigan State University
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Industrial Microbiology
สถานที่ติดต่อ ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-5208 โทรสาร 0-2246-3026
หมายเหตุ