รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 38
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) อภิญญา อัศวนิก
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Apinya Assavanig
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. (Food Science), Michigan State University, Michigan, USA
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Food Biotechnology
สถานที่ติดต่อ ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-5300 – 01 โทรสาร 02-245-5650
หมายเหตุ