รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 39
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chuenchit Boonchird
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. (Molecular Biology) Free University of Brussels, Brussels, Begium
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Molecular Biotechnology
สถานที่ติดต่อ ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-5304
หมายเหตุ