รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 4
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) ชัยวัฒน์ โตอนันต์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chaiwat To-anun
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. (Molecular Plant Pathology) : Kinki University , Japan
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Biotechnology, Molecular Plant - Microbe Interaction
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ