รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 40
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) จรัญญา ณรงคะชวนะ
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jarunya Narangajavana
คุณวุฒิปัจจุบัน D.Agr.Sc. (Biochemical Regulation), Nagoya University, Nagoya, Japan
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Plant Biochemistry, Plant Molecular Biology, Eukaryotic Gene Expression and Regulation
สถานที่ติดต่อ ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ (66-2) 2015319
หมายเหตุ