รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 41
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) จิรพันธ์ วรพงษ์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jeerapun Worapong
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D.(Plant Pathology)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Industrial Microbiology
สถานที่ติดต่อ ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-5313 โทรสาร 02-246-3026
หมายเหตุ