รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 42
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) ครรชิต ธรรมศิริ
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kanchit Thammasiri
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D.
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Biology
สถานที่ติดต่อ ภาควิชา พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ