รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 43
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kanyaratt Supaibulwatana
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. (Plant Biotechnology), Chiba University, Chiba, Japan.
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Plant Biotechnology
สถานที่ติดต่อ ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-5303 โทรสาร 0-2246-3026
หมายเหตุ