รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 44
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) มานพ สุพรรณธริกา
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Manop Suphantharika
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. in Biochemical Engineering, University of London, London, United Kingdom.
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Bioprocess Engineering
สถานที่ติดต่อ ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-5314
หมายเหตุ