รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 45
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) เปรมวดี วงษ์แสงจันทร์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pramvadee Wongsaengchantra
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph. D. Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, USA
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Industrial Microbiology
สถานที่ติดต่อ ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-5316 โทรสาร0-2246-3026
หมายเหตุ