รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 46
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) ปราณี อินประโคน
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pranee Inprakhon
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. (Material Science)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Bioprocess Engineering
สถานที่ติดต่อ ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201 5302 โทรสาร 02-246 3026
หมายเหตุ