รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 47
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) ปราณีต ดำรงผล
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Praneet Damrongphol
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. (Texas Woman’s University), USA
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Molecular Biology
สถานที่ติดต่อ ภาควิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-22015252 โทรสาร 0-2247-0079
หมายเหตุ