รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 48
คำนำหน้าชื่อ นพ.
ชื่อ (ภาษาไทย) ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Prasit Palittapongarnpim
คุณวุฒิปัจจุบัน M.D., Mahidol University
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Molecular Genetics
สถานที่ติดต่อ ภาควิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ