รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 49
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) ไสยวิชญ์ วรวินิต
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Saiyavit Varavinit
คุณวุฒิปัจจุบัน Dr.Eng., Technische Universitaet, Clausthal
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Bioprocess Engineering
สถานที่ติดต่อ ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 2015315
หมายเหตุ