รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 5
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) จิราพร ตยุติวุฒิกุล
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jiraporn Tayutivutikul
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. กีฏวิทยา
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ นิเวศวิทยาของแมลง , แมลงอุตสาหกรรม (ไหม) , ชีววิทยาของแมลง
สถานที่ติดต่อ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ