รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 50
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) เสาวนีย์ ธรรมสถิติ
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Saovanee C. Dharmsthiti
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. in Genetics, Monash University, Australia
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Industrial Microbiology
สถานที่ติดต่อ ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ (02) 889-3591-2, 889-3944 โทรสาร (02) 889-3955
หมายเหตุ