รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 51
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sittiwat Lertsiri
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. (Agricultural Science), Tohoku University, Sendai, Japan
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Food Biotechnology
สถานที่ติดต่อ ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 02-246-0063 ext. 2701, 2700 โทรสาร 02-246-3026
หมายเหตุ