รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 6
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) ณัฐา ควรประเสริฐ
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Natta Kuanprasert
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. (Horticulture) : University of Hawaii, USA
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Seed Technology, Plant Breeding, Anthuriam Production, Fragrance Analysis, Orchid
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ