รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 7
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) เพทาย พงษ์เพียจันทร์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Petai Pongpiachan
คุณวุฒิปัจจุบัน วท.ม. (การผลิตสัตว์) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Dairy cattle production, Animal Physiology, Animal Reproduction, Immunology, Monoclonal antibody and ELISA, ปศุสัตว์ชุมชน, Linear Programming for animal feed formulation, การวิจัยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (Participatory action research)
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ