รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 8
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) พันทิพา พงษ์เพียจันทร์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Puntipa Pongpiachan
คุณวุฒิปัจจุบัน วท.ม. (โภชนศาสตร์สัตว์) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Animal Nutrition, Feed Microscopy and Qualiry Control, Nutritional Immunity, Feed Formulation
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ