รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 9
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) ศันสนีย์ จำจด
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sansanee Jamjod
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. (Plant Breeding) : The University of Adelaide , Australia
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Plant Breeding, Genetic Aspect of Plant Nutrition
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ