รายชื่อประธานการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

Records 1 to 28 of 28
ลำดับที่
ชื่อ นามสกุล(ภาษาไทย)
ชื่อ นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒิปัจจุบัน
หน่วยงานที่สังกัด
 
1 เสริมศิริ จันทร์เปรม Sermsiri Chanprame ปริญญาเอก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
2 จุลภาค คุ้นวงศ์ Julapark Chunwongse ปริญญาเอก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
3 รัชนี ฮงประยูร Ratchanee Hongprayoon ปริญญาเอก ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
4 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร Kanungnit Reanwarakorn ปริญญาเอก ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
5 สนธิชัย จันทร์เปรม Sontichai Chanprame ปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
6 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม Thaweesak Songserm ปริญญาเอก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
7 ปรีดา เลิศวัชระสารกุล Preeda Lertwatcharasarakul ปริญญาเอก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
8 นิกร ทองทิพย์ Nikorn Thongthip ปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
9 ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม Siriluck Iamtham ปริญญาเอก สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
10 ศุภธิดา อับดุลลากาซิม Supatida Abdullakasim ปริญญาเอก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
11 สุจินต์ ภัทรภูวดล Sujin Patarapuwadol ปริญญาเอก ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
12 อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ Anuchai Pinyopummin ปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
13 กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ Kannika Siripattarapravat ปริญญาเอก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
14 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ Chatchawan Jantrasuriyarat ปริญญาเอก ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
15 จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ Janjira Phavaphutanon ปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์
16 สุเจตน์ ชื่นชม Sujate Chaunchom ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
17 ศศิธร นาคทอง Sasithorn Nakthong ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
18 เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร Kriangkrai Witoosatian ปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
19 พิพัฒน์ อรุณวิภาส Pipat Arunvipas ปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
20 มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล Mingkwan Nipitwattanaphon ปริญญาเอก ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
21 ศิริรักษ์ จันทครุ Sirirak Chantakru ปริญญาเอก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
22 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ Chalida Leksomboon ปริญญาเอก ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
23 ราตรี บุญเรืองรอด Ratri Boonruangrod ปริญญาเอก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
24 วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ Weeraphan Sridokchan ปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
25 พรศิริ เลี้ยงสกุล Ponsiri Liangsakul ปร.ด. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
26 คัทลียา ฉัตร์เที่ยง Cattleya Chutteang ปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
27 อนุรักษ์ อรัญญนาค Anuruck Arunyanark ปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
28 ชเนษฎ์ ม้าลำพอง Chanate Malumpong   ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน