วันที่ 3 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดประชุมหารือ ร่วมกับ ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ ภาควิชาพัฒนากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนาศาสตร์ และคณะ รวม 3 คน เพื่อประชุมโครงการวิจัย การติดตามประเมินผลโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ณ ห้องประชุม A-219 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาพประกอบกิจกรรม