วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ ภาควิชาพัฒนากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยการติดตามประเมินผลโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณะผู้วิจัย รวม 3 คน ร่วมสัมภาษณ์ รับฟังความคิดเห็นจาก ดร.ธวัชชัย ประศาสน์ศรีสุภาพ ที่ปรึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำกัด ณ ห้องประชุม A-219 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาพประกอบกิจกรรม