วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ พลโทไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 และร่วมจัดนิทรรศการของศูนย์ฯ ณ ห้องคอนเวนชั่น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

ภาพประกอบกิจกรรม