วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560 Miss Leung Wai นักวิจัย บริษัท Clover seed จำกัด เข้าฝึกอบรมเทคนิคในการคัดเลือกพันธุ์พืชตระกูลแตงต้านทานต่อโรคพืช ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการบริการคัดเลือกพันธุ์พืชผักต้านทานต่อโรคไวรัส โดยมี ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล และ ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ ให้การฝึกอบรม ณ ห้องปฏิบัติการศึกษาความสัมพันธ์ของพืชและจุลินทรีย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพประกอบกิจกรรม