วันที่ 30 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช จาก Yangzhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมี ดร.อรอุบล ชมเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นวิทยากรนำชม ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพประกอบกิจกรรม