วันที่ 1 กันยายน 2560 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และหัวหน้าโครงการประชุมหารือกรรมการบริหารโครงการ "ศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี" โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน และเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมประชุม จำนวน 11 คน ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพประกอบกิจกรรม