วันที่ 20 กันยายน 2560 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และรศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ที่ปรึกษาฯ และบุคลากร 2 คน ร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "ศูนย์ความเป็นเลิศกับทิศทางการวิจัยในยุค Thailand 4.0" จัดโดยสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมี นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ บุษบา โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์พ้อยท์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของศูนย์ความเป็นเลิศ 11 ศูนย์ ร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นในการทบทวน ปรับทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในระยะที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ รวม 50 คน

ภาพประกอบกิจกรรม